EHM goes LIVE

Att få  EHM – elevhälsomötet att fungera som en främjande, förebyggande och lärande funktion i skolorganisationen kan vara lättare sagt än gjort.  EHM är uppbyggt av verktyg  så som exempelvis mötesstrukturen och roller som ska ge stadga, struktur och fungera som en ledstång.  Men det i sig är inte tillräckligt utan det krävs något mer för att få det att fungera optimalt.  EHM är ett dynamiskt mötesforum som genomförs av människor. Det är vad och hur människorna gör och tänker som konkret spelar roll. Här kommer det vi kallar EHM-kompetens in. EHM-kompetens innebär förståelse, kunskap och kompetens kring mötet i helhet och i delar. Att behärska och kunna använda verktygen för att få till stånd ett tvärprofessionellt lärande under mötets gång. För att utveckla EHM-kompetens räcker det inte med ”teori” utan det behövs också praktik – att få träna på och erfara själva mötet och rollerna. 

Hör av dig/er om du/ni är intresserade av EHM goes LIVE. Då får du/ni möjlighet att tillsammans med oss genomföra ett EHM i skarpt läge där du/ni, med vägledning, deltar i och får träna på själva mötet men också får möjlighet att reflektera och lära kring det som sker. Workshop & handledning i ett.

Anna Bengtsson – Maria Kempe Olsson – Ida Necovski