Relationen som en bro till studiero – del 3

På min arbetsplats lade vi under läsåret 15/16  grunden för en gemensam plattform och riktning för vårt relations- och värdegrundsarbete som en del i att nå ökad studiero.  Det här läsåret arbetar vi vidare med att få ”pratet” att omsättas i konkreta handlingar i arbetet med eleverna och inom kollegiet. Det här är tredje inlägget på samma tema och om du inte redan har läst de tidigare hittar du dem här och här.

En viktig utgångspunkt i arbetet hos oss är att det är de vuxna som ansvarar för relationerna mellan vuxen-elev och för att stödja eleverna att utveckla goda relationer sinsemellan. Med det sagt betyder det inte att eleverna får göra och ska göra hur som helst. Men i mötet med en elev som till exempel kallar dig något tråkigt har du ansvaret för hur du bemöter den eleven. I våra diskussioner har vi enats om att de tråkiga orden, elevens beteende är ett symptom på något – att det finns en orsak bakom. Det handlar inte om att acceptera ett oönskat beteende. Det handlar istället om att det är vuxnas ansvar att försöka förstå och ta reda på vad som kan ligga bakom istället för att möta eleven med konsekvenser, skuld och skam. När vi, på det sättet möter eleven med respekt lägger vi grunden för en  respektfull relation.

För att få denna och liknande tankegångar utifrån skolans värdeord att gestaltas och hållas vid liv har vi byggt in arbetet  i vår organisation, till exempel så här:

Visuellt ställningstagande och påminnelse

Våra värdeord finns på planscher i alla klassrum – vår värdegrund ska finnas i ord som en påminnelse för handlingen och som ett ställningstagande inför vad eleverna kan förvänta sig av oss. Och självklart finns även värdeorden hos rektor vilket några elever noterat!

tweet

Extra fokus i perioder

Skolans arbete är uppdelat i sex perioder. Under varje period står några av värdeorden lite extra i fokus för vårt arbete. Den första perioden var det trygghet & gemenskap, vilket bland annat innebar att påbörja arbetet med att skapa en vi-känsla och att hittar rutiner och struktur för skoldagen och skolarbetet. Under nuvarande period är det ansvar & engagemang  som vi har extra fokus påAtt ha ”fokus” innebär bland annat att:

  • klasserna arbetar med de aktuella värdeorden under perioden.
  • det finns en fast punkt på arbetslagens agenda att minst en gång under perioden prata om arbetet utifrån värdeorden. Det innebär till exempel att dela med sig av både när det fungerar och när det utmanar och att då hjälpas åt för att diskutera möjliga vägar framåt. Det innebär också att kunna dela med sig av hur arbetet kan gå till i klasserna.

Temperaturmätning

Inför varje EHM (elevhälsomöte årskursvis där lärare och elevhälsa träffas en gång varje period) gör lärarna en temperaturmätning i klasserna för att ta reda på hur eleverna upplever sin skolsituation. Temperaturmätningen görs utifrån olika frågeställningar men med de aktuella värdeorden för perioden som utgångspunkt. Eleverna röster om sin skolsituation kan därefter ligga till grund för fortsatt arbete i samverkan mellan lärare och elevhälsa.

Skolnivå

Arbetet sker inte bara klass- och arbetslagsvis utan även på skolnivå, på F-6. En gång varje period sker arbete i olika forum där vi till exempel arbetar med frågor som rör föräldrasamverkan och trygghets- och värdegrundsfrågor. I dessa forum finns det möjlighet att knyta an till arbetet med värdeorden när vi planerar den kommande temadagen (värdegrund) eller när vi ska planera för föräldrasamverkan. Vad innebär värdeorden i förhållande till samverkan med vårdnadshavare?

Nyligen fortsatte det gemensamma arbetet med relationer även på den gemensamma tid som vi kallar UVK (=utvecklingskonferens). Temat för den dagen var normer, vilket kan ses som en del av ansvar & engagemang, periodens fokus.  Detta tillfälle får ett eget blogginlägg längre fram.

Att hålla i

Det finns alltid en risk att det arbete som genomförs på konferenser eller annan gemensam  kollegial tid aldrig letar sig fram till och sätter spår i klassrumspraktiken. Även om viljan och engagemanget till en början är stor är det lätt hänt att arbetet ebbar ut, inte minst om det fortsatta arbetet blir ”upp till var och en”. Att hålla arbetet vid liv över tid  kräver mer än god vilja och ett engagemang. Vår strategi har varit att bygga in arbetet i organisationen och att göra det till en gemensam angelägenhet: elever- lärare- elevhälsa – skolledning. Genom att organisera för förändring – att avsätta tid, skapa rutiner och forum som stöd för det fortsatta arbetet ökar chanserna för att arbetet både omsätts i praktiken och att arbetet fortgår över tid och kan ge bestående avtryck – i relationerna, i mötet med eleverna.

P.S Planscherna med värdeorden hittar du här:

Trygghet

Gemenskap

Ansvar & engagemang

Förtroende & tillit

Tilltro

Bli sedd

Respekt

/AnnaBe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.