Specialpedagog + lärare = helt avgörande

Den senaste tiden har jag i bloggen haft fokus på specialpedagogens roll, uppdrag och kompetens. Det här inlägget och de kommande blir inget undantag. Min starka drivkraft är att skolan ska vara en plats för alla elever och att det är skolans ansvar att se till att alla elever får möjlighet att utvecklas, lära och må bra i skolan. Det här ansvaret innebär att vi måste arbeta formativt på individ-, grupp- och skolnivå – det vill säga ta reda på var eleven/eleverna/skolan befinner sig och därefter ständigt utveckla och anpassa undervisningen och verksamheten utifrån den kunskapen. I det arbetet gäller det att ta vara på den kompetens som finns tillgänglig på skolan och använda den på ett effektivt och gynnsamt sätt för att kunna skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Jag vill sprida kunskap om specialpedagogens roll i det här formativa arbetet för att stärka specialpedagogens roll i det skolutvecklande uppdraget. Och det uppdraget är något som behöver göras i samverkan med andra professioner som till exempel lärare.

Nyligen skrev jag ett inlägg som handlade om specialpedagogens samarbete med rektor där arbetet mynnat ut i en lärande organisation där specialpedagogen arbetar i utvecklingsorganisationen till exempel tillsammans med lärare och arbetslag. Och det är just arbetet där specialpedagog och lärare arbetar tillsammans för att utveckla arbetet med ledning & stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd som det här och kommande inlägg handlar om. Arbetet där vi försöker bredda vårt arbete med ledning och stimulans för att på sikt kunna omfatta fler elever och möta dem utifrån deras behov.

Dessa delar som omfattar lärare och arbetslag i vår organisation är ett komplement till andra forum som t ex EHM – elevhälsomötet där elevhälsan blir en naturlig del av arbetet med att utforma goda lärmiljöer för alla elever så att det arbetet inte blir varje lärares, utan hela skolans angelägenhet.

Jag vill betona att det jag skriver om inte handlar om ett färdigt koncept utan om ett systematiskt arbetssätt med både forum och verktyg för arbetet, där arbetet är dynamiskt – det vill säga i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Vårt systematiska arbete pågår hela tiden men finjusteras allt eftersom, helt i enlighet med ett formativt förhållningssätt där vi anpassar vårt arbetssätt utifrån vad som är mest gynnsamt för vårt arbete med att möta elevernas behov. I dagarna kom SPSM ut med stödmaterialet Extra anpassningar. Materialet består av flera filmer och exempel från tre olika skolor där rektorer, lärare, elevhälsans professioner och elever berättar hur de arbetar på ett framgångsrikt sätt med att möta elevernas behov. Stödmaterialet bekräftar det arbete som vi försöker åstadkomma på Bergsjöskolan där samverkan runt kartläggning, analys, dokumentation, uppföljning mm lyfts fram som framgångsfaktorer.

Utgångspunkt för arbetet på Bergsjöskolan har varit att vi behöver arbeta tvärprofessionellt tillsammans och mestadels förebyggande och främjande och vi ska lyckas med uppdraget utifrån alla elever. Det innebär att vi har byggt upp en organisation med forum och verktyg så att det finns ett kontinuerligt samarbete mellan specialpedagog och lärare/arbetslag samt att arbetet med att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och analysera undervisningen sker systematiskt. Dels handlar det om att kartlägga och analysera för att få syn på enskilda elevers individuella behov och utifrån det utforma extra anpassningar, snarare än att hitta standardlösningar hämtade från exempellistor. Dels handlar det om att på ett mer systematiskt sätt följa upp arbetet på individnivå men även gruppnivå för att på sikt kunna bredda den ordinarie undervisningen – basen.

I vår organisation har vi forum och verktyg för det här arbetet och de viktigaste kallar vi

  • SPAM = SPecialpedagog + ArbetslagsMöte
  • DEALS = Dokumentation av Extra anpassningar, Anpassingar i Lärmiljön och Särskilt stöd
  • GUP = GruppUtvecklingsPlan
  • SPIK = Specialpedagogen I Klassrummet

Dessa verktyg och forum blir stöd i arbetet med att höja den kollegiala, kollektiva kompetensen för att kunna möta alla elevers olika behov och en viktig utgångspunkt för arbetet som specialpedagog och lärare gör tillsammans.

Alla dessa delar hänger ihop men jag har valt att skriva om dem i olika inlägg för att det inte ska bli för långt och rörigt. Inläggen kommer att publiceras under de närmsta veckorna och först ut i veckan som kommer kommer är inlägget som handlar om SPAM. Förhoppningen är att blogginlägg som de kommande tillsammans med exempelvis Skolinspektionens stödmaterial kan utgöra diskussionsunderlag och väcka tankar och idéer så att vi tillsammans kan utveckla svensk skola att bli mer tillgänglig och likvärdig för alla elever. Om du vill vara säker på att inte missa – se till att följa min blogg!

/AnnaBe

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.